Propietat de la pàgina web i el seu contingut

Techno & Innovative Solutions, S.L.U. (en endavant TIS), amb CIF B66214149, domiciliada a Carrer Josep Frexies, 1A, 1.er pis, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, informa els Usuaris de la pàgina web https://www.tis.cat/, de la qual és titular, de les Condicions d’Accés i Ús d’aquesta. L’accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat de TIS suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús vigents a cada moment en què l’Usuari accedeixi a qualsevol de les citades pàgines web. Aquestes Condicions Generals, per tant, regulen l’accés i ús dels llocs web que TIS posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de TIS es pot regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis. Quan l’usuari accedeix als llocs web de TIS confirma haver llegit el present Avís Legal. Els llocs web de TIS estan destinats a usuaris majors d’edat. TIS no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles més ennllà d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les Pàgines de TIS siguin considerats il·legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l’accés a aquests.

Copyright

Els llocs web de TIS es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web de TIS, entre altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de TIS excepte aquells continguts que pertanyen a tercers al qual l’Usuari pot accedir a través d’enllaços. En cap cas l’accés i ús a les Pàgines web de TIS per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d’ús, o dret a cap actiu de TIS o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Correspon a TIS l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en les pàgines web de TIS, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per a qualsevol fi i mig utilitzat, sense l’autorització expressa de TIS o l’autor legítim. La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web de TIS, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de TIS donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Exoneració de responsabilitat

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Tots els Usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant TIS o altres empreses, per qualsevol mal que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions. Tant l’accés als llocs web de TIS com l’ús que pugui fer-se de la informació i contingut en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. TIS no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta informació. TIS no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se ni de qualsevol mal o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l’Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de l’accés a les Pàgines web de TIS o de l’ús d’informació o aplicacions en ella contingudes. TIS no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre TIS i el propietari de la pàgina Web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allí oferts. Així mateix TIS no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari derivat de l’accés a aquests enllaços de tercers.

Format i canvis en l’avís legal

TIS no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en les seves Pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació. TIS es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d’aquestes, i de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Protecció de dades

TIS com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris dels mateixos que és el responsable de tractament de dades personals que es realitzi mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret. De conformitat amb el que s’estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, TIS respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats, Les dades personals dels Usuaris dels llocs web de TIS, només s’obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recaptat. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als Usuaris. Quan es recaptin dades personals a través dels llocs web de TIS, s’informarà prèviament l’Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents a cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a través dels llocs web de TIS es conservaran mentre l’interessat (i) no sol·liciti la seva supressió o rectificació, (*ii) no s’oposi al fet que les seves dades continuïn sent tractats o, (*iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sense perjudici de l’anterior, i addicionalment a aquests terminis, les dades seran conservades degudament bloquejats, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per a fer front a possibles reclamacions que es puguin plantejar per l’ús que s’hagi fet d’ells. TIS atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d’exercici dels seus drets legalment reconeguts, a través de la adreça de correu postal relativa al seu domicili social, així com a través de la següent adreça de correu electrònic: tis@tis.cat.

Legislació aplicable

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de TIS es regiran per la legislació espanyola. TIS i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de vilanova i la Geltrú. Tota la informació que es rebi en les Pàgines web de TIS es considerarà cedida a TIS a títol gratuït. A l’efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l’adreça tis@tis.cat.